Delfinens mål

Att stödja och uppmuntra barnen till att bli självständiga individer med stark tro på sig själva, genom att ge barnen uppgifter som de kan klara av. De får arbeta och utvecklas i sin egen takt, efter eget behov och intresse.

Att öva koncentrationsförmågan genom de material som barnen själva väljer. Goda arbetsvanor får barnen automatiskt då montessorimaterialet är systematiskt tillrättalagt och var sak har sin bestämda plats, och ordning blir en naturlig del av miljön. Att visa hänsyn och aktsamhet mot människor, natur och miljö samt materiella ting. Genom att ta ansvar och gemensamt lösa uppgifter och konflikter utvecklas barnen socialt.

Att barnen får utveckla sin fantasi och kreativitet genom färg och formarbete, lekar, musik och rörelse.

Att allt material skall vara attraktivt och av gediget utförande. Alla intresseområden skall vara representerade genom materialen, men i endast ett exemplar för att förhindra konkurrenstänkande.

Att miljön ska vara ljus, positiv och tillåtande, den ska ge ett harmoniskt intryck och vara helt inrättad efter barnens behov.

Att som lärare ta vara på barnens sensitiva perioder och utveckla nya material. Vi vill också arbeta för en god föräldrakontakt och vara förebild för barnen och ge hjälp till självhjälp.

Vi följer Lpfö 98 reviderad 2010.